Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Guclu Group > Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

İş bu form, 24/3/2016 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Çalışan Adayı’nın bilgilendirilmesi ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Güçlü İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Güçlü İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Eferay Yapı Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “GÜÇLÜ GROUP” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. GÜÇLÜ GROUP ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir.

GÜÇLÜ GROUP nezdindeki kişisel verilerinizin aramızda kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesi dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle, doğruluklarını ve en güncel hallerini koruyarak; ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla şirketlerimiz tarafından sistemlerimize kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, saklanacağını, yasal gerekler ile güncelleneceğini, kanunen kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi veya yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğini/devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildiririz.

23.12.2020

page1image40571008 page1image40571200 page1image40567168 page1image40572736

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

GÜÇLÜ GROUP tarafından çalışan adaylarına ilişkin kişisel veriler işlenmektedir. İş başvuru formları aracılığıyla toplanan ve işlemeye konu olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

page1image40573888

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C. Vatandaşı olup olmadığınıza dair bilgi, doğum yeriniz, yaşınız, cinsiyetiniz, medeni durumunuz (bekar veya evli olup olmadığınıza dair bilgi, çocuk sahibi olup olmadığınıza dair bilgi).

page1image40574464 page1image40574848 page1image40575040page1image40575232

İletişim Verisi

Telefon Numaranız, Kanuni yerleşim yerinizin bulunduğu İlçe ve İl Bilgileri.

Aile ve Yakını Verisi

Görsel ve İşitsel Veri

Acil durumlarda temas kurabileceğimiz yakınınızın adı, soyadı, telefon numarası.

Fotoğrafınız.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişinizde yer verdiğiniz sağlık bilgileriniz, sigara kullanımınız.

Eğitim Verisi

Öğrenim durumunuz, eğitim ve becerileriniz, bilgisayar kullanma beceriniz, kullanabildiğiniz programların bilgisi, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri.

Mesleki Deneyim

Daha önce çalıştığınız işyerlerine ve çalışmalarınıza ait bilgiler (firma isimleri, firmalardaki görevleriniz, çalışmış olduğunuz dönemler, ayrılış sebepleriniz)

Diğer

Sürücü belgenizin olup olmadığına dair bilgi, hobileriniz, askerlik durumunuz (tecil başlangıç tarihi-tecil bitiş tarihi), 3 yıldır sizi tanıyan, akrabanız olmayan ve hakkınızda referans verebilecek kişilerin bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’nize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları

İşin niteliğine göre GÜÇLÜ GROUP’un, başvuruda bulunan Çalışan Adayları’ndan açık rızalarını alarak özel nitelikli kişisel verilerini (örneğin, sabıka kaydı veya sağlık raporu) talep edebileceğini bildiririz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

İşe alım sürecinde Çalışan Adayları’nın kişisel verileri aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla toplanabilir: • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu aracılığıyla,

 • Çalışan Adayları’nın GÜÇLÜ GROUP’a e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığıyla,
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Çalışan Adayları tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile GÜÇLÜGROUP tarafından yapılan araştırmalar sırasında,

  GÜÇLÜ GROUP toplanan kişisel verileri, bilgisayar sistemleri ve insan kaynakları personeli vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla işleyebilir.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

  GÜÇLÜ GROUP tarafından kişisel verileriniz GÜÇLÜ GROUP ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı- işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde aşağıda açıklanan sebeplerle KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

• GÜÇLÜ GROUP’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,

• Çalışan Adayı’nın niteliğinin, tecrübesinin ve ilgisinin açık pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,

• Gerektiği takdirde, Çalışan Adayı’nın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya üçüncü kişilerle iletişime geçip Çalışan Adayı hakkında araştırma yapılması,

• Acil durumlarda, Çalışan Adayı’nın iş başvuru formunda bildirmiş olduğu bilgiler aracılığıyla ailesinin ve yakınlarının haberdar edilmesi,

• Başvuru ve işe alım süreci hakkında Çalışan Adayı ile iletişime geçilmesi veya uygun olduğu takdirde sonradan yurtiçinde açılan herhangi bir pozisyon için Çalışan Adayı ile iletişime geçilmesi, uygun olabilecek diğer iş ortaklarına yönlendirme yapılması,

 • Herhangi bir mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması,
 • GÜÇLÜ GROUP’un uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,

• GÜÇLÜ GROUP’la iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILACAĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

• Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
Referansların Kontrol Edilmesi ve Gerekli Araştırmaların Yapılması,
İşe Alımın Gerçekleştirilmemesi Halinde Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Uygun Bir Pozisyon İçin Özgeçmişimin

Değerlendirilmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
• Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, amaçlarıyla aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:
GÜÇLÜ GROUP hissedarlarına,
GÜÇLÜ GROUP yetkililerine,
Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterdiğiniz kişilere,
Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine.

GÜÇLÜ GROUP, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda verilerin paylaşıldığı tarafın, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmesi ve aktarılması için gerekli önlemleri almaktadır.

HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle GÜÇLÜ GROUP’a iletmeniz durumunda, GÜÇLÜ GROUP talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, GÜÇLÜ GROUP’a başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
• GÜÇLÜ GROUP’un veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
Eğer GÜÇLÜ GROUP nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
Eğer GÜÇLÜ GROUP nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme

amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep

etme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
Kişisel verilerin GÜÇLÜ GROUP nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale

getirilmesini isteme.
Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini talep etme,
GÜÇLÜ GROUP tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu

analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu

sonuca itiraz etme.
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile; https://guclugroup.com.tr/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:102/1/14-15 Şişli/İSTANBUL adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, formun imzalı bir örneğini gucluinsaatmakina@hs02.kep.tr, gucluinsaatsanayi@hs02.kep.tr veya eferayyapi@hs02.kep.tr adreslerine göndererek iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak

sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin GÜÇLÜ GROUP için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

GÜÇLÜ GROUP’un, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Catalog
Phone
WhatsApp